مجموعه اتاق فرار

Vira Park

مجموعه «ویرا اسکیپ روم» تاکنون بازی‌های جوکر، مصر، مرد هلندی و کما را ارائه داده است.

اتاق فرار جوکر
تهران , خیابان آزادی، خیابان استاد معین، مجتمع تجاری معین مال، طبقه2، واحد 215

اتاق فرار مصر
تهران , خیابان آزادی، خیابان استاد معین، مجتمع تجاری معین مال، طبقه2، واحد 215

اتاق فرار مرد هلندی
تهران , خیابان آزادی، خیابان استاد معین، مجتمع تجاری معین مال، طبقه2، واحد 215

اتاق فرار کما
تهران , خیابان آزادی، خیابان استاد معین، مجتمع تجاری معین مال، طبقه2، واحد 215