مجموعه اتاق فرار

Terrible Escape

مجموعه اتاق فرار Terrible Escape فعالیت خود را در اسفند 1401 با دو اتاق فرار سقوط و ذات در کرج آغاز کرد.