مجموعه اتاق فرار

inceptione room

اتاق فرار inceptione room یک از مجموعه اتاق فرارهای کرج میباشد که دو بازی واحه و شیفت شب کاری از این مجموعه میباشد