مجموعه اتاق فرار

God Of Escaperoom

مجموعه اتاق فرار God Of Escaperoom گادآواسکیپ روم در زمستان 1400 فعالیت خود را با افتتاح اتاق فرار داس خونی در تهران