مجموعه اتاق فرار

Escape Loop

مجموعه Escape Loop بازی خود را به نام “رسوخ” در شرق تهران منطقه دردشت افتتاح کرد