مجموعه اتاق فرار

King Escape

مجموعه «کینگ اسکیپ» تاکنون بازی های لیندا و ماجان را ارائه داده است.

اتاق فرار لیندا
تهران، صادقیه، بلوارفردوس شرق، بین گلستان و رامین

اتاق فرار ماجان
تهران، صادقیه، بلوارفردوس شرق، بین گلستان و رامین