مجموعه اتاق فرار

پنتاگون اسکیپ

پنتاگون به معنی ستاره پنج پر که نماد شیطانه