مجموعه اتاق فرار

سویساد

مجموعه سویساد در محله فردیس کرج واقع شده. این مجموعه تاکنون بازی خانه تسخیر شده را ارائه داده است.

اتاق فرار خانه تسخیر شده

کرج، فردیس، تقاطع 37 و مولوی