مجموعه اتاق فرار

پارادوکس

مجموعه «پارادوکس» تاکنون بازی‌های سفر در زمان و نغمه مرگ را ارائه داده است.

اتاق فرار سفر در زمان
مشهد، بین وکیل آباد ۴۴ و ۴۶ ، پلاک ۱۰۴۶ ، اتاق فرار سفر در زمان
تلفن: 09335748989

اتاق فرار نغمه مرگ
مشهد، بین وکیل آباد ۴۴ و ۴۶ ، پلاک ۱۰۴۶ ، اتاق فرار نغمه مرگ
تلفن: 09335748989