مجموعه اتاق فرار

وی اوت

مجموعه «وی اوت» تاکنون بازی های ساحره و سجین را ارائه داده است.

اتاق فرار ساحره
کرج، فردیس، فلکه پنجم، کوچه 48 شرقی، جنب سوپر مارکت، طبقه دوم میوه فرهاد
تلفن: 09025871060

اتاق فرار سجین
کرج، فردیس، فلکه پنجم، کوچه 48 شرقی، جنب سوپر مارکت، طبقه دوم میوه فرهاد
تلفن: 09025871060

اینستاگرام: wayout_ir