مجموعه اتاق فرار

هکس اسکیپ روم

مجموعه «هکس اسکیپ روم» تاکنون بازی خون بس و فرصت را ارائه داده است.

اتاق فرار خون بس
کرج، دولت آباد، خیابان ابو سعید، نبش کوچه ابو سعید ۳۱