مجموعه اتاق فرار

هکس اسکیپ روم

مجموعه «هکس اسکیپ روم» تاکنون بازی خون بس را ارائه داده است.

اتاق فرار خون بس
کرج، دولت آباد، خیابان ابو سعید، نبش کوچه ابو سعید ۳۱
تلفن: ۹۳۶۵۱۲۱۱۱۱