مجموعه اتاق فرار

هزارتو

مجموعه «هزارتو» تاکنون بازی های دخمه، سرنخ و متل ایکس را ارائه داده است.

اتاق فرار دخمه

اتاق فرار سرنخ

اتاق فرار متل ایکس
شیراز، خیابان معالی آباد، گلدشت معالی آباد