مجموعه اتاق فرار

هزارتو

مجموعه «هزارتو» تاکنون بازی های دخمه، سرنخ و متل ایکس را ارائه داده است.

اتاق فرار دخمه
شیراز، خیابان معالی آباد، گلدشت معالی آباد، نسترن 1
تلفن: 09171194660

اتاق فرار سرنخ
شیراز، خیابان معالی آباد، گلدشت معالی آباد، نسترن 1
تلفن: 09171194660

اتاق فرار متل ایکس
شیراز، خیابان معالی آباد، گلدشت معالی آباد، نسترن 1
تلفن: 09171194660