مجموعه اتاق فرار

میرور اسکیپ

مجموعه «میرور اسکیپ» تاکنون بازی تیمارستان گونجیام را ارائه داده است.

اتاق فرار تیمارستان گونجیام
تهران، باغ فیض، خیابان ثامن الحجج، میدان باغ فیض، کوچه عبدالعلی، پلاک 4
تلفن: 09906942975