مجموعه اتاق فرار

مونامی اسکیپ روم

مجموعه «مونامی اسکیپ روم» تاکنون بازی های یکشنبه های غم انگیز، گرمابه خون و خیانت را ارائه داده است.

اتاق فرار یکشنبه های غم انگیز
کاشان، خیابان امیرکبیر، داخل خیابان سلمان، روبه روی کوچه محسن زاده نقاشی بزرگ پلاک هیچ
تلفن: 09214909968

اتاق فرار گرمابه خون
کاشان، خیابان امیرکبیر، داخل خیابان سلمان، روبه روی کوچه محسن زاده نقاشی بزرگ پلاک هیچ
تلفن: 09214909968

اتاق فرار خیانت
کاشان، بلوار امام رضا، مجتمع کاشان مال، طبقه دوم، شهربازی فان لند
تلفن: 09214909968

اینستاگرام: monami.escaperoom