مجموعه اتاق فرار

مونامی اسکیپ روم

مجموعه «مونامی اسکیپ روم» تاکنون بازی یکشنبه های غم انگیز را ارائه داده است.

اتاق فرار یکشنبه های غم انگیز
کاشان، خیابان امیرکبیر، داخل خیابان سلمان، روبه روی کوچه محسن زاده نقاشی بزرگ پلاک هیچ
تلفن: 09214909968