مجموعه اتاق فرار

مخمصه

مجموعه «مخمصه» تاکنون بازی‌های جن گیر، گنج فرعون، ارواح سرگردان و دلقک را ارائه داده است.

اتاق فرار جن گیر
کرج، گوهردشت خیابان 14 ام اصلی پلاک 1
تلفن: 02634416014

اتاق فرار گنج فرعون
کرج، گوهردشت خیابان 14 ام اصلی پلاک 1
تلفن: 02634416014

اتاق فرار ارواح سرگردان
کرج، گوهردشت خیابان 14 ام اصلی پلاک 1
تلفن: 02634416014

اتاق فرار دلقک
کرج، گوهردشت خیابان 14 ام اصلی پلاک 1
تلفن: 02634416014

 

وبسایت: makhmase.ir