مجموعه اتاق فرار

مایندر اسکیپ

مجموعه «مانیدراسکیپ» تاکنون بازی ناگفته را ارائه داده است.

اتاق فرار ناگفته
تهران، میدان رسالت، خیابان هنگام، خیابان قزوینی، میدان ۶۸ ،کوچه عزتی پالک ۱۳ واحد ۲
تلفن: 09196834122