مجموعه اتاق فرار

فورت اسکیپ

مجموعه «فورت اسکیپ» تاکنون بازی قضاوت را ارائه داده است.

اتاق فرار قضاوت
تهران، رسالت، تکاوران شمالی، نبش کوچه 16 شرقی، پلاک 529
تلفن: 09388446172