مجموعه اتاق فرار

فاکس اسکیپ روم

مجموعه «فاکس اسکیپ روم» تاکنون بازی آموک را ارائه داده است.

اتاق فرار آموک

سعادت آباد، بلوار دریا، خیابان موج، خیابان عسگری

تلفن: 09369672807

وبسایت: foxescapeclub.com