مجموعه اتاق فرار

سو اسکیپ

مجموعه «سو اسکیپ» تاکنون بازی قربانیان را ارائه داده است. این اتاق فرار در مجتمع نور شهرستان محلات قرار دارد.

اتاق فرار قربانیان
محلات-خیابان امام خمینی-خیابان دانش شرقی-خیابان سادات
تلفن: 08643242000