مجموعه اتاق فرار

سمپل اسکیپ

مجموعه «سمپل اسکیپ» تاکنون بازی های کینه جن و زندان زامبی را ارائه داده است.

اتاق فرار زندان زامبی
تهران، خیابان پیروزی، خیابان نبرد
تلفن: 09126236145

 

اتاق فرار کینه جن
تهران، خیابان پیروزی، خیابان نبرد
تلفن: 09126236145