مجموعه اتاق فرار

سمپل اسکیپ

مجموعه «سمپل اسکیپ» تاکنون بازی کینه جن را ارائه داده است.

اتاق فرار کینه جن
تهران، خیابان پیروزی، خیابان نبرد
تلفن: 09120624304