مجموعه اتاق فرار

سرانوفیل اسکیپ

مجموعه «سرانوفیل اسکیپ» تاکنون بازی لیزی را ارائه داده است.

اتاق فرار لیزی
کرج، فردیس سراه حافظیه، انتهای خیابان داوری، جنب املاک ارمان