مجموعه اتاق فرار

ساری اسکیپ روم

مجموعه «ساری اسکیپ روم» تاکنون بازی محافظان گنج را ارائه داده است.

اتاق فرار محافظان گنج
ساری، ذغال چال
تلفن: 09051712653

اینستاگرام: sari_escaperoom