مجموعه اتاق فرار

اسکیپ زون اصفهان

مجموعه «اسکیپ زون» تاکنون بازی‌های اره، منطقه مردگان و ماه شوم را ارائه داده است.

اتاق فرار اره
اصفهان، خیابان حکیم نظامی، رو به روی پمپ بنزین پل فلزی، نبش کوچه ساحل

اتاق فرار منطقه مردگان
اصفهان، خیابان حکیم نظامی، رو به روی پمپ بنزین پل فلزی، نبش کوچه ساحل،

اتاق فرار ماه شوم

اصفهان، خیابان حکیم نظامی، رو به روی پمپ بنزین پل فلزی، نبش کوچه ساحل