مجموعه اتاق فرار

Ratsel

مجموعه «رتسل روم» تاکنون بازی های تبرئه، شیطان صدا ندارد، خانه پدری را ارائه داده است.

اتاق فرار تبرئه
تهرانپارس -بالاتر از فلکه اول تهرانپارس – چهار راه تیر انداز – به سمت مترو تهرانپارس

اتاق فرار شیطان صدا ندارد
تهران , تهرانپارس، میدان شاهد، بین خیابان ۱۳۱ و ۱۳۳ کوچه نفری

اتاق فرار خانه پدری

تهران , تهرانپارس، میدان شاهد، بین خیابان ۱۳۱ و ۱۳۳ کوچه نفری

اینستاگرام: ratselroom