مجموعه اتاق فرار

راک اسکیپ روم

مجموعه «راک اسکیپ روم» تاکنون بازی منسون را ارائه داده است.

اتاق فرار راک
انتهای یادگار امام جنوب، میدان هرمزان، روبروی پارک، اتاق فرار راک
تلفن: 09034361516