مجموعه اتاق فرار

ریون اسکیپ روم

مجموعه ریون اسکیپ فعالیت خود را در پاییز 1400 با افتتاح اتاق فرار فرشته مرگ در تهران فعالیت خود را آغاز نمود.