مجموعه اتاق فرار

رادیکال اسکیپ

رادیکال اسکیپ در پاییز 1400 فعالیت خود را در شهر اصفهان با بازی هورلا آغار کرد.

آدرس:
اصفهان-اتوبان آقابابایی-خیابان فرهنگ شرقی