مجموعه اتاق فرار

دیم اسکیپ

مجموعه «دیم اسکیپ» تاکنون بازی نفس نکش را ارائه داده است.

اتاق فرار نفس نکش
تهرانپارس ، خروجی زین الدین ، ابتدای خیابان خیری ، اتاق فرار نفس نکش
تلفن: 09915352236

وبسایت: www.dimescape.com