مجموعه اتاق فرار

دِد روم

مجموعه «دِد روم اصفهان» تاکنون بازی‌های راهبه و تاوان را ارائه داده است.

اتاق فرار راهبه
تلفن: 09044977357

اتاق فرار تاوان
تلفن: 09044977357

وبسایت: deathroom.ir/web/home