مجموعه اتاق فرار

دایرفول اسکیپ

مجموعه «دایرفول اسکیپ » تاکنون بازی‌های معدن و موکل را ارائه داده است.

اتاق فرار معدن
جنت آباد جنوبی
تلفن: ۰۹۰۵۳۷۸۵۶۴۵

 

اتاق فرار موکل
جنت آباد جنوبی
تلفن: ۰۹۰۵۳۷۸۵۶۴۵

 

اینستاگرام: escape.direful