مجموعه اتاق فرار

خانه معما

مجموعه «خانه معما» تاکنون بازی فرار از آلکاتراز، فرار از موزه و ساواک را ارائه داده است. این مجموعه در دو شهر قم و اهواز شعبه دارد.

اتاق فرار از آلکاتراز (قم)
قم، چهار راه بیمارستان، به سمت قرآن و عترت، پاساژ موبایل آسیا، طبقه منفی یک، اتاق فرار از آلکاتراز
تلفن: 09100123402

اتاق فرار از موزه
قم، چهار راه بیمارستان، به سمت قرآن و عترت، پاساژ موبایل آسیا، طبقه منفی یک، اتاق فرار از موزه
تلفن: 09100123402

اتاق فرار ساواک
قم، چهار راه بیمارستان، به سمت قرآن و عترت، پاساژ موبایل آسیا، طبقه منفی یک، اتاق فرار ساواک
تلفن: 09100123402

اتاق فرار از آلکاتراز (اهواز)
اهواز، اتوبان اصلی گلستان، روبروی مدیریت بانک کشاورزی خوزستان، نبش خیابان تربت غربی
تلفن: 06133345238

 

وبسایت: riddlehouse.ir