مجموعه اتاق فرار

حریم

مجموعه حریم فعالیت خود را از پاییز 1400 در کرج با بازی «بانو» آغاز کرد.

بازی اول:
حریم
کرج فلکه اول گوهردشت کوچه آرش (پارکینگ نیکامال) فرعی اول دست چپ