مجموعه اتاق فرار

تهرومز

مجموعه «تهرومز» تاکنون بازی‌ عمارت تسخیر شده و سلول انفرادی را ارائه داده است.

اتاق فرار عمارت تسخیر شده
تهران، تهران، امیریه، خیابان برادران جوادیان (قلمستان) ، خیابان مسعود مدرس ، پلاک ۱۱۷، اتاق فرار عمارت تسخیر شده.
تلفن: 02155493613

اتاق فرار سلول انفرادی
تهران، تهران، امیریه، خیابان برادران جوادیان (قلمستان) ، خیابان مسعود مدرس ، پلاک ۱۱۷، اتاق فرار سلول انفرادی
تلفن: 02155493613

وبسایت: tehrooms.ir