مجموعه اتاق فرار

بیت اسکیپ

مجموعه «بیت اسکیپ» تاکنون بازی بیداری را ارائه داده است.

اتاق فرار بیداری
شهرک سرو آزاد ( آزادشهر)، خابان گودرزی، خیابان سوم غربی، جنب الکتریکی مهدی، پ 87
تلفن: 09120064912

اینستاگرام: bitescap