مجموعه اتاق فرار

بلادی اسکیپ روم

مجموعه «بلادی اسکیپ روم» تاکنون بازی‌های هیپنوگرام، کالبد شکافی و نابخشوده را ارائه داده است.

اتاق فرار هیپنوگرام
شهران، انتهای خیابان نظری، بلوار کوهسار، ساختمان سبز، پلاک ۱۶۳، اتاق فرار هیپنوگرام
تلفن:09377475370

اتاق فرار کالبد شکافی
شهران، انتهای خیابان نظری، بلوار کوهسار، ساختمان سبز، پلاک ۱۶۳، اتاق فرار کالبد شکافی
تلفن:09377475370

اتاق فرار نابخشوده
شهران، انتهای خیابان نظری، بلوار کوهسار، ساختمان سبز، پلاک ۱۶۳، اتاق فرار نابخشوده
تلفن:09377475370