مجموعه اتاق فرار

برین گیم سنتر

مجموعه «برین گیم سنتر» تاکنون بازی‌های دور دنیا در 60 دقیقه، قطار سریع السیر شرق، مالیخولیا، فرار از موزه، گمشدگان، پادزهر، جنون زندان و هفت را ارائه داده است.

اتاق فرار دوردنیا در 60 دقیقه
تهران، میدان تجریش، خیابان غلام جعفری، بالاتر از مجتمع تندیس، پلاک 35، طبقه بالای هایپرمی، اتاق فرار دور دنیا در 60 دقیقه
تلفن: 02122758258

اتاق فرار قطار سریع السیر شرق
تهران، میدان تجریش، خیابان غلام جعفری، بالاتر از مجتمع تندیس، پلاک 35، طبقه بالای هایپرمی، اتاق فرار قطار سریع السیر شرق
تلفن: 02122758258

اتاق فرار مالیخولیا
تهران، میدان تجریش، خیابان غلام جعفری، بالاتر از مجتمع تندیس، پلاک 35، طبقه بالای هایپرمی، اتاق فرار مالیخولیا
تلفن: 02122758258

اتاق فرار از موزه
تهران، میدان تجریش، خیابان غلام جعفری، بالاتر از مجتمع تندیس، پلاک 35، طبقه بالای هایپرمی، اتاق فرار از موزه
تلفن: 02122758258

اتاق فرار گمشدگان
تهران، میدان تجریش، خیابان غلام جعفری، بالاتر از مجتمع تندیس، پلاک 35، طبقه بالای هایپرمی، اتاق فرار گمشدگان
تلفن: 02122758258

اتاق فرار پادزهر
تهران، میدان تجریش، خیابان غلام جعفری، بالاتر از مجتمع تندیس، پلاک 35، طبقه بالای هایپرمی، اتاق فرار پادزهر
تلفن: 02122758258

اتاق فرار جنون زندان
تهران، میدان تجریش، خیابان غلام جعفری، بالاتر از مجتمع تندیس، پلاک 35، طبقه بالای هایپرمی، اتاق فرار جنون زندان
تلفن: 02122758258

اتاق فرار هفت
تهران، میدان تجریش، خیابان غلام جعفری، بالاتر از مجتمع تندیس، پلاک 35، طبقه بالای هایپرمی، اتاق فرار هفت
تلفن: 02122758258