مجموعه اتاق فرار

Brain Storm

مجموعه  «برین استورم» تاکنون اتاق فرار قصر جن زده و اتاق فرار در اعماق تاریکی را ارائه داده است.

تهران، پیروزی، خیابان پنجم نیرو هوایی، بالاتر از فلکه دوم نیرو هوایی، خیابان 4/37