مجموعه اتاق فرار

باکس اسکیپ

مجموعه باکس اسکیپ کار خود را با اتاق فرار مجمع دیوانگان در کرج شروع کرده است.