مجموعه اتاق فرار

ایلوژن

مجموعه «ایلوژن» تاکنون بازی‌های نفرین خانوادگی، ناشناخته و گرگینه را ارائه داده است.

 

اتاق فرار نفرین خانوادگی
رجایی شهر، خیابان اصلی، نبش یازدهم شرقی، اتاق فرار نفرین خانوادگی
تلفن: 09054144275

اتاق فرارناشناخته
رجایی شهر، خیابان اصلی، نبش یازدهم شرقی، اتاق فرار ناشناخته
تلفن: 09054144275

اتاق فرار گرگینه
رجایی شهر، خیابان اصلی، نبش یازدهم شرقی، اتاق فرار گرگینه
تلفن: 09054144275

اینستاگرام: illusionroomir

وبسایت: illusionroom.ir