مجموعه اتاق فرار

ایلوژن

مجموعه «ایلوژن» تاکنون بازی‌های جنگل خاموش و نفرین خانوادگی را ارائه داده است.

اتاق فرار جنگل خاموش
رجایی شهر، خیابان اصلی، نبش یازدهم شرقی، اتاق فرار جنگل خاموش
تلفن: 09054144275

اتاق فرار نفرین خانوادگی
رجایی شهر، خیابان اصلی، نبش یازدهم شرقی، اتاق فرار نفرین خانوادگی
تلفن: 09054144275

 

وبسایت: illusionroom.ir