مجموعه اتاق فرار

اِلف اسکیپ روم

مجموعه «اِلف اسکیپ روم» تاکنون بازی های مستاجر  و میم مثل مادر را ارائه داده است.

اتاق فرار مستاجر
خیابان پیروزی
تلفن: 09228578566

اتاق فرار میم مثل مادر
خیابان پیروزی
تلفن: 09228578566

اینستاگرام: elf_escaperoom