مجموعه اتاق فرار

انیگما اسکیپ

مجموعه «انیگما اسکیپ» تاکنون بازی‌های تسخیر، رویا، هالای پوزان، اتاق جنگ، قتل مرموز، کلبه وحشت و روانی را ارائه داده است.

اتاق فرار تسخیر
برج ميلاد، گذرگاه ميلاد، ورودی پاركينگ، اتاق فرار تسخیر
تلفن: 09120036614

اتاق فرار رویا
برج ميلاد، گذرگاه ميلاد، ورودی پاركينگ، اتاق فرار رویا
تلفن: 09120036614

اتاق فرار هالای پوزان
کرج،گلشهر،تقاطع بلوار حدادی و پونه،کوچه شایگان، ساختمان ماهور
تلفن: 09223781863

اتاق فرار اتاق جنگ
برج ميلاد، گذرگاه ميلاد، ورودی پاركينگ، اتاق فرار اتاق جنگ
تلفن: 09120036614

اتاق فرار قتل مرموز
برج ميلاد، گذرگاه ميلاد، ورودی پاركينگ، اتاق فرار قتل مرموز
تلفن: 09120036614

اتاق فرار کلبه وحشت
برج ميلاد، گذرگاه ميلاد، ورودی پاركينگ، اتاق فرار کلبه وحشت
تلفن: 09120036614

اتاق فرار روانی
برج ميلاد، گذرگاه ميلاد، ورودی پاركينگ، اتاق فرار روانی
تلفن: 09120036614

*این مجموعه در پارکینگ برج میلاد واقع شده. پس نگرانی بابت جای پارک نداشته باشید.