مجموعه اتاق فرار

الموت مشهد

مجموعه اتاق فرار الموت مشهد فعالیت خود را با ارائه اتاق فرار دخمه شوم در پاییز 1400 در منطقه شهرک غرب مشهد آغاز نمود.

آدرس:
شهرک غرب-حسابی شمالی۷_چهارراه اول