مجموعه اتاق فرار

اس پی اسکیپ

مجموعه «اس پی اسکیپ» تاکنون بازی‌های بیمارستان متروکه، کینه و نفوذ تاریک را ارائه داده است.

اتاق فرار بیمارستان متروکه
بندرعباس-انتهای آزادگان 16
تلفن: 07633330441

اتاق فرار کینه
بندرعباس-انتهای آزادگان 16
تلفن: 07633330441

اتاق فرار نفوذ تاریک
بندرعباس-انتهای آزادگان 16
تلفن: 07633330441

وبسایت: spescaperoom.ir