مجموعه اتاق فرار

اسکیپ کستل

مجموعه «اسکیپ کستل» تاکنون بازی‌های قلعه و چشم‌ها را ارائه داده است.

اتاق فرار قلعه
سعادت آباد، صرافهای جنوبی، خیابان 23 شرقی(نفیسی)، پ 12، اتاق فرار قلعه
تلفن: 09351555098

اتاق فرار چشم‌ها
سعادت آباد، صرافهای جنوبی، خیابان 23 شرقی(نفیسی)، پ 12، اتاق فرار چشم‌ها
تلفن: 09351555098