مجموعه اتاق فرار

اسکیپ چلنج

مجموعه «اسکیپ چلنج» تاکنون بازی های انتقام، عزرائیل و توطئه آمیز را ارائه داده است.

اتاق فرار توطئه آمیز

بزرگراه رسالت بین خیابان دردشت و بزرگراه باقری

اتاق فرار انتقام
بزرگراه رسالت بین خیابان دردشت و بزرگراه باقری

اتاق فرار عزرائیل
بزرگراه رسالت بین خیابان دردشت و بزرگراه باقری