مجموعه اتاق فرار

اسکیپ ویژن

مجموعه «اسکیپ ویژن » تاکنون بازی‌های نفرین و گنج مردگان را ارائه داده است.

اتاق فرار نفرین
شهرک گلستان، بلوار کاشان جنوب، میلاد دوم، میلاد چهارم، میثاق یکم، پلاک۳، اتاق فرار نفرین
تلفن: 093771744151

اتاق فرار گنج مردگان
شهرک گلستان، بلوار کاشان جنوب، میلاد دوم، میلاد چهارم، میثاق یکم، پلاک۳، اتاق فرار گنج مردگان
تلفن: 093771744151