مجموعه اتاق فرار

اسکیپ فا

مجموعه «اسکیپ فا» تاکنون بازی تلقین را ارائه داده است.

اتاق فرار تلقین
پیروزی، چهارم نیرو هوایی، مسعودیان، ۳/۳۷
تلفن: 09121877790