مجموعه اتاق فرار

اسکیپ روم آلفا

مجموعه «اسکیپ روم آلفا» تاکنون بازی غروب را ارائه داده است.

اتاق فرار غروب
کرج، باغستان غربی – ابتدای بلوار پرستار-ساختمان سینا
تلفن: 09203211328

اینستاگرام: escapealpha