مجموعه اتاق فرار

اسکیپ رود

مجموعه «اسکیپ رود» تاکنون بازی های کینه و بازگشت آنابل را ارائه داده است.

اتاق فرار کینه
هروی، اتاق فرار کینه
تلفن: 09120758184

اتاق فرار بازگشت آنابل
ولیعصر، بهشتی، اتاق فرار بازگشت آنابل
تلفن: 09371677794