مجموعه اتاق فرار

اسکیپ روت

مجموعه «اسکیپ روت» تاکنون بازی مجمع اُخرا را ارائه داده است.

اتاق فرار مجمع اُخرا
خیابان فاطمی، خیابان علیرضا دائمی، پلاک 43، واحد 3 جنوبی، اتاق فرار مجمع اُخرا
تلفن: 09126843648